Zemianstvo

September 11th, 2010

Zemania boli už oddávna privilegovanou skupinou. Boli nedielnou súčasťou feudálnej spoločnosti počas dlhého obdobie, preto je prirodzené, že sa ich témou zaoberala aj slovenská literatúra. Avšak ani v jednom období, neboli vykresľovaní, ako ideálna, mravne čistá vrstva. Vyskytli sa výnimky, najmä v 1.vlne realizmu, kde boli niektoré postavy zemanov silne idealizované. Národne uvedomelí Slováci sa snažili nájsť vrstvu, ktorá by bola schopná slovenský národ vytiahnuť spod jarma. Práve v tomto období maďarská vládnuca vrstva začala stupňovať národnostný útlak a narastali aj zlé sociálne podmienky. Národ nemal priveľkú ochranu politických a kultúrnych inštitúcií pred maďarizáciou a preto mnohí emigrovali.

Práve preto, že aj slovenskú politiku reprezentovali vzdelanci pochádzajúci z ľudových vrstiev, no čiastočne aj predstavitelia šľachty(len v minimálnej miere) a nastupujúci priemyselníci. Ich náhľady na politickú orientáciu, taktiku i problematiku slovenského národa sa začali rozchádzať. Turčiansky Svätý Martin, ktorý s stal po založení Matice slovenskej (1863) kultúrnym strediskom národných hnutí, bol často viac na obtiaž ako na pomoc, pretože bol nevýhodne položený a nie veľmi husto obývaný. Napriek tomu sa sem presťahovali viacerí národovci a začali tu tvoriť, vo viere, že pomôžu svojmu ľudu. V roku 1870 tu začali pravidelne vychádzať NÁRODNÉ NOVINY. Istý čas ich redigovali Vajanský, či  Škultéty. Boli sústredení okolo Slovenskej národnej strany a predstavovali takzvanú STARÚ ŠKOLU.  Druhým prúdom bola tzv. NOVÁ ŠKOLA, ktorá vydávala Slovenské noviny. Tento prúd sa delil ešte na hlasistov a prúdistov, skupiny zoskupené okolo novín HLAS a PRÚDY.